2.El Araç alım satımlarında, satıcının araç hakkında bilgi edinme ve inceleme yükümlülüğü yoktur


  Yargı kararları |   13.11.2019 19:58:42|   Av. Onur ŞENELLİ


13. Hukuk Dairesi 2016/22825 E. , 2019/7048 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden
dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi
üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Davacı, 26/11/2014 tarihinde 2010 model aracı 31.000,00 TL bedelle davalıdan satın aldığını, ilanda 2
parçasında boya olduğu yazdığını, kasko işlemlerini yapmak üzere iken aracın pert-total kaydının
olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine davalıdan, ayıplı aracın, değer kaybını ödemesini istediğini ancak
davalının en fazla 4.000,00 TL verebileceğini beyan ettiğini, tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını, bu
nedenle fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak üzere 7.500,00 TL tazminatın davalıdan tahsil edilmesine
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, dava konusu aracı satın aldığında pert kaydı olduğunu bilmediğini, sadece 2 parçanın boyalı
olduğundan haberdar olduğunu ve bu durumu davacıya aracı satarken belirttiğini, kusuru ve ihmalinin
olmadığını, hatta kendisinin de her yıl kaskosunu değerinden yaptırdığını pert durumu anlaşılsaydı bu
miktardan yapmayacaklarını beyan etmiş ve bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep
etmiştir.
Mahkemece;”... ortalama bir alıcı bu kadar değişik veya boyalı bir aracın kaza yapmadığını düşünmesi
imkansızdır. Aracın hasar durumlarına ilişkin 2. el araç satışlarında alıcı aracı kendisinin uzmanlık alanı
değilse resmi veya özel bir servise göstermesi gerekmektedir. Kaldı ki davacı eşiyle birlikte bizzat kendi
belirledikleri sanayi ustasından aracın denetimini yaptırmış ve temiz olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca
T.C. Ulaştırma Bakanlığının vermiş olduğu hizmet kapsamında 5664 nolu numaraya araç plakası
girildiğinde kaza bilgisi öğrenilebilmektedir. Davacı bu araştırmaları yapmamıştır.” gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki belge ve kayıtların incelenmesinde; aracın, 2009 yılında trafiğe çıktığı ve aynı yıl
kaza neticesinde perte ayrıldığı anlaşılmıştır.
Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü'nce tutulan kayıtları, aracın sigorta
kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine TRAMER'e SMS atarak bilgi
edinme yükümlülüğü de yoktur. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Davalı taraf, aracın pert olduğunu
bilmediğini beyan etse de, satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davalı satıcının
ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır.
Mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda inceleme ve araştırma
yapılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi usul
ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin
alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Geri