Mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılması gerekir


  Yargı kararları |   13.11.2019 20:07:46|   Av. Onur ŞENELLİ


13. Hukuk Dairesi 2016/22906 E. , 2019/7047 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar
avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, 04.06.2014 tarihinde davalıdan satın aldığı otomobili kasko yaptırmak için gittiği sırada, aracın
35.000,00TL pert kaydı olduğunu öğrendiğini, satıcı vekili tarafından "sahibinden.com" internet sitesine
verilen ilanda aracın değişen parçası olmadığının, 4 parça boyalı olduğunun belirtildiğini, söz konusu
ayıpların gizli ayıp olduğunu, davalıya ihtar göndererek ödediği bedelin iadesini talep ettiğini,
36.000,00-TL bedelle aldığı araç için ödediği bedelin iadesini, mümkün olmadığı takdirde uğradığı
zararın giderilmesi için hesaplama yapılarak davalıdan tazmin edilmesini talep etmiş, 05.01.2016
havale tarihli ıslah dilekçesi ile de bilirkişi raporunda belirlenen 12.000,00-TL tutarın, ihtarnamenin
keşide tarihi olan 20.06.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, bu doğrultuda 20.06.2014
tarihinden 05.01.2016 tarihinde kadarki işlemiş faiz tutarı olan 1.656,00-TL tutarın ve ıslah tarihinden
itibaren işleyecek faizin de davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davacının aracı bilerek ve ekspertiz yaptırdıktan sonra satın aldığını, tramer sisteminde araçların
kaza kayıtlarının herkese açık olduğunu, engelleme ve yok etme şansı olmadığını, aracın piyasa
şartlarına uygun olduğu için davacı tarafından bilerek ve isteyerek satın alındığını ve şahsından
herhangi bir alacağı bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, dava konusu- 12.000,00-TL alacağın 27.06.2014 tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın
işlemiş faiz bakımından fazlaya ilişkin isteğinin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz
edilmiştir.
1-Dava, malın ayıplı olmasından kaynaklanan ayıp oranında bedel indirimi talebine ilişkindir. Davacı,
dava tarihinden önce davalıyı ihtarname ile temerrüte düşürmüş olmakla ıslah dilekçesinde, bilirkişinin
hesapladığı ve davacının da kabul ettiği, ayıp oranındaki değer kaybını, ihtarnamenin keşide tarihine
kadar işlemiş faiz tutarı olan 1.656,00-TL’ nı ve bu tarihten sonra işleyecek faize karar verilmesini talep
ettiği görülmektedir. Mahkemece, davacı tarafın işlemiş faiz bakımından fazlaya ilişkin isteğinin reddine
denilerek karar verilmiş ise de, hükmün gerekçesinde reddedilen faiz talebinin hangi kısma ilişkin
olduğu ile ilgili açık ve anlaşılır bir gerekçe gösterilmemiştir. Anayasanın 141/III maddesi uyarınca
mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması zorunludur. 6100 sayılı HMK 297/1-c
bendinde; "hükümde, tarafların iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar,
çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi ile sabit görülen
vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerinin yer alacağı" hususu hükme bağlanmıştır.
Oysa ki, yukarıda açıklandığı üzere mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olması Anayasa
hükmü olduğu gibi kararın da usulün 297/1-c maddesinde yer alan hususları kapsaması zorunludur.
Mahkemece, değinilen bu yön göz ardı edilerek, gerekçesiz bir şekilde ve usulün 297/1-c maddesine
aykırı biçimde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
13/11/2019 14:00 Yargıtay Bilgi Islem Merkezi Müdürlügü Tarafından Olusturulmustur. Sayfa 1
YARGITAY BASKANLIGI
2-Bozma nedenine göre davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek
görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına
BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının bu
aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın davacıya iadesine, 614,72 TL
kalan harcında davalıdan alınmasına, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı
olmak üzere, 11/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Geri