Dava süresinde, ayıplı aracı kullanmak araç bedelinde indirim gerektirmez


  Yargı kararları |   13.11.2019 20:13:41|   Av. Onur ŞENELLİ


13. Hukuk Dairesi 2016/23488 E. , 2019/7326 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ve davacı
avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Davacı, ... plaka sayılı 2011 model ... 1.4TSI Comfortline marka, ... şase numaralı, ... motor numaralı
aracı ... 60. Noterliğinin 25.11.2011 tarihli 32755 yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile 42.100 TL
bedelle davalıdan satın aldığını, satış sırasında davalının sadece çamurluğunun değiştiğini, ön
kaportada küçük bir yerinde boya olduğunu, kaportanın değişmediğini beyan ettiğini, aracı satın
aldıktan sonra aracın 02.12.2011 tarihinde sigortası yapılırken aracın pert (ağır hasarının) olduğunu
öğrendiğini ileri sürerek, ayıp nedeniyle 25.11.2011 tarihli satış sözleşmesinin feshi ile 42.402,02 TL
araç satış bedeli, satış masrafı ve sigorta bedelinin işleyerek yasal faiz ile davalıdan tahsiline karar
verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, ... 60. Noterliğinin
25.11.2011 tarih 32755 yevmiye nolu araç satış sözleşmesinin feshine, 31.469,67 TL'nin dava
tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin
reddine, ... plakalı aracın davalıya iadesine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacının temyizi yönünden; mahkemece, 12/02/2016 tarihli bilirkişi raporunda aracın kullanım
değeri olarak belirlenen 4.832,35-TL'in satış bedelinden mahsubuna karar verilmiş ise de yasada
öngörülmediği satış bedelinden davacının ayıplı malı kullandığı süre gözetilerek takdiren kullanım bedeli
adı altında indirim yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
3-Davalının temyizi yönünden; 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 101. maddesi, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu'nun 117. maddes uyarınca muaccel bir borcun borçlusu ancak alacaklının ihtarı ile mütemerrit
olur. Davacı, davalıya aracın teslimi ile davalıyı bedel iadesine ilişkin temerrüde düşürecektir. O halde,
mahkemece, faiz başlangıcı yönünden aracın davalıya teslim tarihi esas alınması gerekirken, dava
tarihinin esas alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci
bentte açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, üçüncü bentte açıklanan nedenlerle
kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde davacıya iadesine,
HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 17/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

13/

Geri