Alıcı, TBK M.227. maddesinde ki haklardan yalnızca birini kullanabilir


  Yargı kararları |   13.11.2019 21:08:22|   Av. Onur ŞENELLİ


13. Hukuk Dairesi 2016/27047 E. , 2019/8567 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf avukatlarınca temyiz edilmesi
üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, ... sitesine verilen ilanda belirtilen ... plaka sayılı ... marka, 2005 model ve Scenic aracı, ilanda
yazılı olan bilgilere ve davalının telefondaki anlatımlarına güvenerek, ... 3. Noterliğinin 12.05.2015 tarih
ve 7916 yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile satın aldığını, aracı satın aldıktan sonra yol bilgisayarının
bildirdiği "yakıt filtresini kontrol ediniz" uyarısı için yetkili ... servisine götürdüğünü, bu aşamada yol
bilgisayarının göstermiş olduğu mesafe bilgisinin km değil, mil olduğunun tespit edildiğini, bu haliyle
aracın 93.000 kilometrede değil, 148.800 kilometrede olduğunun ortaya çıktığını, ... merkezinden ve
şasi numarası üzerinden yapılan sorgulamada, aracın sağdan direksiyonlu iken sonradan soldan
direksiyonlu hale getirildiğinin tespit edildiğini, aracın emsalleri gibi orijinal olmadığını, ayıplı olduğunu,
her ne kadar satış sözleşmesinde aracın satış bedeli olarak 20.250,00 TL gösterilmiş ise de, gerçek
satış bedelinin 26.750,00 TL olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile araçtaki
kusurlar ve gizlenen ayıplar nedeniyle ortaya çıkan tamir masraflarına karşılık olmak üzere 1.000,00
TL, bu kusur ve ayıplar nedeniyle oluşan değer kaybına karşılık olmak üzere 1.000,00 TL miktarın
kendilerine iadesine ve ayrıca belirtilen araç için ödemiş olduğu 26.750,00 TL miktarın 13.05.2015
tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, açılan davanın TBK.nun 219 ve devamı maddeleri gereğince kabulü ile, davacı ve davalı
taraf arasında ... 3.Noterliğinde düzenlenen 12.05.2015 tarih ve 07916 yevmiye numaralı araç satış
sözleşmesinin feshine, ... plaka sayılı aracın davalı asil ...'e iadesi ile, davacı tarafın talep etmiş olduğu
26.750,00 TL miktarın davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, karar verilmiş; hüküm,
taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Türk Borçlar Kanunu'nun 219. ve devamı maddelerinde düzenlenen,
ayıptan sorumluluk hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Davacı dava dilekçesi ile; fazlaya ilişkin hakları
saklı kalmak kaydı ile araçtaki kusurlar ve gizlenen ayıplar nedeniyle ortaya çıkan tamir masraflarına
karşılık olmak üzere 1.000,00 TL, bu kusur ve ayıplar nedeniyle oluşan değer kaybına karşılık olmak
üzere 1.000,00 TL miktarın kendilerine iadesine ve ayrıca belirtilen araç için ödemiş olduğu 26.750,00
TL miktarın 13.05.2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar
verilmesini talep etmiştir.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 227. maddesinde alıcıya tanınan haklar
yenilik doğurucu yani tüketilen haklardan olup alıcı bunlardan ancak birini kullanabilecektir.
Mahkemece, HMK 31.maddesi uyarınca davacıya hangi seçimlik hakkını kullandığı sorulup neticesine
göre bir karar vermek gerekirken, "sözleşmenin feshine, ... plaka sayılı aracın davalıya iadesi ile, davacı
tarafın talep etmiş olduğu 26.750,00 TL miktarın, davalı taraftan alınarak, davacı tarafa verilmesi"
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
13/11/2019 13:14 Yargıtay Bilgi Islem Merkezi Müdürlügü Tarafından Olusturulmustur. Sayfa 1
YARGITAY BASKANLIGI
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına
BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik
yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın davacıya, 457,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun
440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
19/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Geri