Avukat-Müvekkil ücret sözleşmesi örneği


  Haberler |   23.10.2021 10:51:31|   Av. Onur ŞENELLİ


 

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ VE İŞ ZAPTI

 

Aydın’da Mukim Avukat Onur ŞENELLİ ile aşağıdaki isim ve adresi yazılı bulunan iş sahibi arasında Avukat’a tevdi edilen iş çerçevesinde iş zaptı ve ücret sözleşmesi düzenlenmiştir.

 

İŞ SAHİBİNİN ADI SOYADI ve ADRESİ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

AVUKAT’A TEVDİ EDİLEN İŞ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

KARARLAŞTIRILAN AVUKATLIK ÜCRETİ

VE ÖDEME ŞEKLİ VE VERGİLER :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÜCRET DIŞI ALINAN AVANS : 

İŞ SAHİBİNİN TEBLİGAT BİLGİSİ E-POSTA/

TELEFON :.

 

1.Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümleri dairesinde sonuna kadar takip eder. Davanın neticesi hakkında iş sahibine herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır. Bu mukaveleye göre işin neticesi mahalli mahkemenin verdiği kararın tefhum veya tebliği günüdür. Avukat hukuki menfaat gördüğü ve iş sahibince de gideri karşılığında hükmü TEMYİZ eder.

2. Avukat işi bizzat yapacağı gibi vekaletnamede tevkile yetki tanınmış ise işi başka bir Avukat’ a vererek takip ettirebilir. Bundan dolayı iş sahibinden ayrı bir ücret istenmez.

3. Kararlaştırılan Avukat’ lık ücreti yalnızca bu işin karşılığı olup mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava icra kovuşturmaları ve her türlü hukuki yardımlar AYRI ÜCRETE TABİDİR.

4. Avukat’a tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resmi harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, Avukat tarafından ilk istekle Avukat’ a veya gerektirdiği yere ödenir. Bu harcamaların Avukat tarafından yapılabilmesi için

yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerekir, Avukata masraflar yatırılmadığı sürece işe başlamaz, almış olduğu Avukatlık ücreti avansını iade etmez.

5. Anlaşmaya göre Avukat’a peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse Avukat işe başlamakta zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Mukavelenamedeki ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı Avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.

6. İş sahibinin mukavele tanziminde beyan ettiği adrese Avukat tarafından yapılacak her tebliğ kendisine yapılmış sayılır. Adres değişikliği en geç üç gün içerisinde iş sahibi tarafından TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA Avukat’ a bildirilir. İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden dolayı sorumluluk iş sahibine aittir.

7. İş sahibi, Avukat’ ın yazılı muvafakatı ile başka Avukat’ a da işi kavuşturma ve soruşturmasına katabilir. Avukat’ ın muvafakat etmemesi halinde vekalet akdi kendiliğinden sona erer ve iş sahibi Avukat’ a ücretinin tümünü ödemekle yükümlüdür.

 

8. İş sahibi işten tamamen veya kısmen feragat ettiği veya karşı tarafla sulh olduğu yada Avukat’ ı azlettiği takdirde kararlaştırılan Avukat’ lık ücretini ödemekle yükümlüdür.

9.Avukat nisbi ücret ile anlaşılan işlerde borçlu/davacının (karşı tarafın) ödediği rakam üzerinden ilk kendi ücretini alır.

10-Müvekkilin dosyadan feragat etmesi halinde, Avukat anlaşılan ücretin ¾ ü ne hak kazanır (Dosya sonuçlanma aşamasında ise tamamına hak kazanır)

11. Diğer hususlarda Avukat’ lık kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Aydın mahkemeleri yetkilidir. 

 

 

AVUKAT

Onur ŞENELLİ

Geri